SDPOs and Police Stations - Multan

Cantt Circle

Dehli Gate Circle

Gulgasht Circle

Haram Gate Circle

SDPO SDPO SDPO SDPO
061-9200662 061-9200635 061-9200193 061-9200799
Cantt Dehli Gate Gulgasht Haram Gate
061-9200447 061-9200858 061-9200407 061-9200857
Jalil Abad Daulat Gate Old Kotwali Pak Gate
061-9200456 061-9200453 061-9200433 061-9200449
Chehlyak Lohari Gate   Kup
061-9200485 061-9200457   061-9200798
      Bohar Gate
      061-9200443

Jalal Pur Circle

Makhdoom Rashid Circle

Mumtazabad Circle

Muzaffarabad Circle

SDPO SDPO SDPO SDPO
061-4210235 061-9220122 061-6528787 061-4551777
City Jalal Pur Makhdoom Rashid Mumtaz Abad Muzaffar Abad
061-4210529 061-4592079 061-4232386 061-4590160
Saddar Jalal Pur Basti Malook   Qutab Pur
061-4210020 061-4377240   061-9200450
  Budhla Sanat    
  061-4593404    
  Qadir Pur Raan    
  061-4578025    

New Multan Circle

Saddar Circle

Shuja Abad Circle

 
SDPO SDPO SDPO  
061-9239165 061-9239466 061-4396503  
New Multan Saddar City Shuja Abad  
061-9220100 061-4546090 061-4396847  
Seetal Mari Alpa Saddar Shuja Abad  
061-9220130 061-6014032 061-4396848  

 

Source: CPO Multan