SDPOs and Police Stations - Rahim Yar Khan

City Circle

Saddar Circle

Sadiq Abad Circle

SDPO
068-9230311
SDPO
068-9230291
SDPO
068-5705445
City A Division
068-9230284
Saddar
068-9230275
City Sadiq Abad
068-5020026
City B Division
068-9230285
Kotsamaba
068-5566007
Saddar Sadiq Abad
068-5020027
City C Division
068-9230286
Rukkan Pur
068-5044106
Ahmed Pur Lamma
068-5020028
Air Port
068-9239027
Abad Pur
068-5042033
Kotsabzal
068-5020030
Ab-e-Hayyat
068-9239028
Manthar
068-5774123
Bhong
068-5020029
  Iqbal Abad
068-5678123
Machka
068-5020031
  Police Post Taranda Swai Khan
068-5044087
Police Post Bahadur Pur
068-5044117
    Police Post Jamaldin Wali
068-5045971
     

Khanpur Circle

Liaqatpur Circle

 

SDPO
068-5775935
SDPO
068-5795661
 
City Khanpur
068-5572187
Liaqatpur
068-5795610
 
Saddar Khanpur
068-5573379
Tranda Muhammad Pannah
068-5671010
 
Zahir Peer
068-5562026
Shedani
068-5512240
 
Sehja
068-5675514
Pacca Laran
068-5585115
 
Islam Garh
068-5044103
Police Post Allah Abad
068-5584019
 
Police Post Chachran
068-5589024
Police Post Khan Bela
068-5570010
 
  Police Post Janpur
068-5791310
 
  Police Post Feeroza
068-5581160
 
 

      Source: DPO Rahim Yar Khan